Friday, February 24, 2012

Oppose RH bill

Why do we hate RH-bill? Because God is pro-life...

ANG SIMBAHAN

[Bakit ninyo binebenta ang simbahan ninyo Di ba simbahan un?]


OO ALAM KONG SIMBAHAN YUN. SA PAGKAKAALAM KO WALA PANG BINEBENTANG SIMBAHAN. GINIGIBANG SIMBAHAN  MERON PERO NILILIPAT NAMAN ITO SA IBANG LUGAR


[Bnili pa nga namin ung isang simbahan niyo sa ibang bansa, para gawin naming kapilya]
MAGPAKITA KA NG EBIDENSA NA BUILI NGA KAYO NG SIMBAHAN NAMIN!

TUNAY NGANG PEKE KAYO. DINADAMAY NIYO PA KAMI PATI MGA SIMBAHAN NAMIN PARA MAKAPANLOKO.

Wednesday, February 22, 2012

ANG PAMAMAHAYAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PEBRERO 28

My classmates invited me on their "pamamahayag" on Tuesday, February 28, 2012. I say NO. ayoko magpauto sa mg demonyo. hahaha.

["Ok lang. Di ka nman namin pipilitin ea. Pro sige na sumama k na. Makikinig k lang namn ea. di k nman Mag-iiglesia kaagad..."]

Akala ko ba di kayo namimilit? ea ano ung ginawa niyo? HINDI TALAGA AKO PUPUNTA SA PAMAMAHAYAG NIYO

Monday, February 6, 2012

WAG MAGPAUTO SA MALING UNAWA NG INC SA JOHN 17:1-3


“Pagkatapos masabi ito ni Jesus, tumingala siya sa langit at nanalangin: “ Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong Anak para maluwalhati ka ng iyong Anak. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng walang hanggang buhay sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na MAKILALA KA NILA NA IISANG TUNAY NA DIOS AT SI JESUCRISTO NA SINUGO MO.”

Yan ung nakalagay sa Juan 17:1-3 na sinasabi nila na iisang tunay na Dios ang Ama at sugo si Jesucristo. Yan ang talatang ipapabasa sa iyo kapag pag-uusapan ang tunay na katauhan ni Cristo. Ngunit hindi alam  ng taong pinagbabasa nyan na kapag ipinagpatuloy mo ang pagbabasa hanggang verse 5 ay ganito ang sinasabi ni Hesus.:

Juan 17:5 “At ngayon, Ama, luwalhatian mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang taglay kong kasama mo bago pa likhain ang sanlibutan.”

O ayan, malinaw na sinabi ni hesus na luwalhatian siya ng Ama sa kanyang harapan ng kaluwalhatiang taglay niya na kasama na ng Ama bago pa likhain ang sanlibutan. Sinusuportahan ng talatang iyan ang Juan 1:1-2 at 1:14:
JUAN 1:1-2
“Sa pasimula ay ang Salita, at ang Salita ay sumasa-Dios, at ang salita ay Dios. Sa simula pa’y kasama na siya ng Dios.”
JUAN 1:14
“Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian ng bugtong na Anak na nagmula sa Ama, puspos ng biyaya at kaluwalhatian.”
  
Malinaw na diyan na suportado ng mga talatang iyan ang Juan 17:1-5.
Kaya pag pinabasa sa inyo ang talatang yan, WAG MAGPOKUS SA IISANG TALATA LAMANG... (Juan 17:1-5)