Wednesday, April 25, 2012

““IPINAKIKILALA, ANG “IGLESIA NI CRISTO”"
Ako ay binigyan ng polyeto ng guro kong INC member na naglalahad ng pinaniniwalaan ng Iglesia ni Cristo (1914).  Ang pamagat ng polyeto ay “ IPINAKIKILALA ANG IGLESIA NI CRISTO”. Nais ko lamang ibahagi ang ilan sa mga nakalagay sa polyetong ito…. Ibibigay ko na rin po ang opinyon ko dito…

Sa bahagi ng “ANG AMING SINASAMPALATAYANAN”, ito ang nakasulat:
BIBLIA ANG SALIGAN. Ang Banal na Kasulatan ang tanging saligan ng pananampalataya at gawain ng Iglesia ni Cristo.
ATING LAMANG PONG PANSININ NA BIBLIA DIN ANG KANILANG SALIGAN NG MGA PANANAMPALATAYA AT DOKTRINA NG IGLESIA NI CRSTO. KUNG ATIN PONG ALALAHANIN AY WALA PO SILANG SARILING BIBLIYA AT GINAGAMIT LANG NILA ANG SARILI NATING BIBLIYA. ANG KALALABASAN NG SINABI NILANG YAN, SILA ANG NAKIKIGAMIT NG BIBLIYA AT GUMAGAWA NG SARILI NILANG DOKTRINA.
·        Si Hesukristo ang Anak ng Diyos. Sumasampalataya ang Iglesia ni Cristo na si Jesucristo ay ang Anak ng Diyos. Siya ay ginawa ng Diyos na maging Panginoon at Tagapagligtas. Siya ang iisang Tagapamagitan natin sa Diyos. Si Cristo ay banal at isang katangi-tanging tao NGUNIT SIYA’Y HINDI DIYOS.

TAHASAN NA PO NILANG KINOKONTRA ANG BIBLIYA UKOL SA “DIVINITY” NI HESUCRISTO. MALINAW NA NGA PO SA BIBLIYA NA SI CRISTO ANG DIYOS NA NAGKATAWANG-TAO:
Juan 1:1
“Sa pasimula ay ang Verbo, at ang verbo ay sumasadiyos, at ang Verbo ay Diyos.”
Juan 1:14
“At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian ng BUGTONG NA ANAK na nagmula sa Ama, puspos ng biyaya at katotohanan.”
SI CRISTO AT ANG AMA AY IISA
Juan 10:30
“ Ako at ang Ama AT IISA.”

TAPOS SASABIHIN PO NILA NA TAO LANG SI CRISTO AT HINDI DIYOS? ETO PA ANG ISA:

Hebreo 1:3
Ang Anak ang maningning na sinag ng kaluwalhatian ng Dios at ganap na kapahayagan ng kanyang pagiging Dios.”
ETO PA PO:
Hebreo 1:8
Ngunit sa Anak ay sinabi niya:
“Ang iyong trono, O Dios, ay mananatili magpakailanman, at ang katuwiran ang magiging satro ng iyong kaharian.””

AYAN OH, MALINAW NA TINAWAG NG AMA NA DIYOS SI HESUS, ANG BUGTONG NA ANAK NIYA, SINO PONG NILOKO NILA? SARILI NILA?
MALINAW NA MALINAW NA PO NA TOTOONG DIYOS AT TOTOONG TAO SI HESUCRISTO.
MABUHAY ANG PANGINOONG HESUKRISTO!

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin