Thursday, May 24, 2012

Ipinaglihi ba ang walang bahid kasalanan si Maria? by Christopher Garcia

Ang dogma ng Immaculada Concepcion ay isa sa mga pangunahin at mahahalagang turo ng Iglesia Katolika patungkol ito sa walang salang paglilihi kay Maria, ito ay idineklara ni Papa Pio IX sa kanyang Papal Bull na pinamagatang “Inefabilis Deus” noong Disyembre 8, 1854 na nagsasabing:
We declare, pronounce and define that the doctrine which holds that the Blessed Virgin Mary, at the first instant of her conception, by a singular privilege and grace of the Omnipotent God, in virtue of the merits of Jesus Christ, the Saviour of mankind, was preserved immaculate from all stain of original sin, has been revealed by God, and therefore should firmly and constantly be believed by all the faithful.”
        Noong bata pa ako noong minsang naimbitahan ako ng mga born again  sa kanilang vacation bible school  isa sa mga karaniwang inatake nila ay ang dogma ng Immaculada Concepcion na eksaktong siya naming patrona ng aming komunidad, ang mga karaniwang talata na kanilang ginagamit ay ang Roma 3:23 at Lucas 1:47, sabi nila na huwag daw naming paniwalaan ang Immaculate Conception dahil wala daw ito sa Biblia, tignan natin ang mga talatang kanilang nabanggit:
Ayon sa Roma 3:23 ay ganito ang sinasabi:
“Sapagka’t ang LAHAT AY NANGAGKASALA nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.”
  Ayon sa kanila na si Maria hindi kaiba sa mga tao na siyang nagmana ng kasalanan nina Adan at Eba kaya pinatutunayan na hindi siya malinis na ipinaglihi, kung saan dahl ang isinasaad ng talata ay patungkol sa lahat marapat lamang ayon sa mga di katoliko na kasama na rin dito si Maria ang Ina ni Jesus. Ayon sa kanila na si Maria na daw mismo ang nagsabi na nangangailangan din daw siya ng tagapagligtas tulad ng kanya daw sinabi sa Lucas 1:47 na ganito ang sinasabi:
“At nagalak ang aking espiritu sa Dios na aking TAGAPAGLIGTAS.”
    Ayon sa kanila malinaw na malinaw na hindi Immaculada si Maria dahil kahit paano ay nangangailangan din siya ng Tagapagligtas. Sa unang tingin ay mukha ngang may punto ang sinasabi ng mga born again patungkol sa Immaculada Concepcion, ngunit ganito naman ang sagot ko sa kanila na 11 taon kong pinag-aralan at natuklas maipakita na totoong ipinaglihi nga si Maria na walang kasalanan sa pamamagitan ng simpleng lohika sa Banal Na Kasulatan.
     Ang una muna nating itanong sa ating sarili ay ano ba ang kasalanan, ano ba ang sinasabi ng Banal na Kasulatan patungkol sa kasalanan, halina at ating tignan:
Ayon kay Apostol San Juan ang kasalanan ay:
“Ang sinomang GUMAGAWA NG KASALANAN ay SUMASALANSANG sa KAUTUSAN:at ang KASALANAN ay ang PAGSALANGSANG sa KAUTUSAN.” (1 Juan 3:4)
“Lahat ng KALIKUAN ay KASALANAN…” (1 Juan 5:17)
Gayundin naman ang sinabi ni Apostol Santiago patungkol sa bunga ng kasalanan:
“Kung magkagayo’y ang kahalayan,kung maipaglihi ay nanganganak ng KASALANAN: at ang KASALANAN, pag malaki na ay namumunga ng KAMATAYAN.” (Santiago 1:15)
 Dahil dito ay may sinasabi si Apostol San Juan patungkol sa kung anong klase ng tao ang namumuhay sa kasalanan:
“Ang GUMAGAWA NG KASALANAN AY SA DIABLO; sapagka’t buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang Diablo.” (1 Juan 3:8)
    Dahil sa alam na natin kung ano ba ang kasalanan at kung ano ba ang bunga nito at kung anong klase ban g tao ang namumuhay sa kasalanan, atin naming alamin kung sino ang anak na ipinaglihi ni Mariang Birhen na siya nating tagapagligtas an gating Panginoong Jesus mismo ganito ang sinasabi ng kasulatan patungkol sa kanya:
”At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ILILIGTAS NIYA ang kaniyang bayan sa kanilang KASALANAN.” (Mateo 1:21)
“Narito ang Cordero ng Dios; na NAGAALIS NG KASALANAN NG SANGLIBUTAN!” (Juan 1:29)
“At nalalaman ninyo na siya’y nahayag upang MAGALIS NG MGA KASALANAN,at sa KANIYA’Y WALANG KASALANAN.” (1 Juan 3:5)
“Sa bagay na ito’y nahayag ang Anak ng Dios, UPANG IWASAK ANG MGA GAWA NG DIABLO.” (1 Juan 3:8)
      Dahil dito si Jesus ang katuparan ng hula na ipinahayag ng Diyos sa ahas patungkol sa binhi ng babae na siyang magiging kaaway niya at siya ring dudurog sa kanyang ulo, parehas sila ng kanyang ina na magiging kaaway ng ahas ganito ang sinasabi sa unang aklat ng Genesis:
“At PAPAGALITIN ko IKAW at ang BABAE,at ang IYONG BINHI at KANIYANG BINHI: ITO ang DUDUROG  ng IYONG ULO, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.” (Genesis 3:15)
 Dahil dito malinaw na magiging magkaaway ang mesiyas at ang Diablo, kaya imposible na si Maria ay may bahid ng kasalanan,dahil katulad ng nasaksihan natin kanina na ang sinomang nagkakasala ay sa Diablo, dahil doon si Maria kung gayon ay magiging alipin ng Diablo, gayong siya rin ang maglilihi sa kaaway ng aha sang Diablo. Maari bang magkasundo ang Diyos at si Satanas ganito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan:
“Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya: sapagka’t anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? o ANONG PAKIKISAMA MAYRON ANG KALIWANAGAN AT KADILIMAN?
At ANONG PAKIKIPAGKASUNDO MAYROON SI CRISTO KAY BELIAL?o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya?
At ANONG PAKIKIPAGKAISA MAYROON ang TEMPLO NG DIOS SA MGA DIOSDIOSAN? Sapagka’t tayo’y templo ng Dios na buhay; gaya ng sabi ng Dios, Mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila; at ako’ymagiging kanilang Dios, at sila’y magiging aking bayan. Kaya nga,
Magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, At kayo’y aking tatanggapin,
At ako sa inyo’y magiging ama, At sa akin kayo’y magiging mga anak na lalake at babae, sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat.” (2 Corinto 6:14-18)
   Dahil dito ay kapag ganyan ang nangyari na may sinabi si Kristo patungkol sa isang kahariang naglalaban laban, paano ngayon tatayo si Satanas kung nilalabanan niya ang kanyang sarili:
“At sila’y kaniyang pinalapit sa kaniya, at sinabi niya sa kanila sa mga talinghaga, PAANONG MAPAPALABAS NI SATANAS SI SATANAS?
At kung ang isang kaharian ay magkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kaharian yaon.
At kung ang isang bahay ay magkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon.
At kung MAGHIHIMAGSIK SI SATANAS LABAN SA KANIYANG SARILI, AT MAGKAKABAHABAHAGI, HINDI SIYA MAKAPANANANATILI, KUNDI MAGKAKAROON NG ISANG WAKAS.”(Marcos 3:23-26)
  Dahil diyan sinasabi din sa Banal na Kasulatan na walang anuman ang pwedeng humarap sa Panginoon na may maruming puso:
“At hindi papasok doon sa anomang bagay na KARUMALDUMAL o siyang GUMAGAWA NG KASUKLAMSUKLAM at ng KASINUNGALINGAN.” (Apocalipsis 21:27)
    Gayundin ay pinatutunayan ito nina Propeta Isaias, at Zacarias:
“Sapagka’t ako’y napahamak; sapagka’t ako’y lalaking may MARUMING LABI, at ako’y TUMATAHAN SA GITNA NG BAYAN NA MAY MARUMING LABI.”  (Isaias 6:5)
“Hubarin ninyo ang mga MARUMING SUOT sa kaniya.” (Zacarias 3:4-7)
   Sinabi din mismo ni Jesus na mapalad ang may malinis na puso sapagka’t makikita nila ang Dios:
“Mapapalad ang mga may MALINIS NA PUSO: sapagka’t MAKIKITA NILA ANG DIOS.” (Mateo 5:8)
    Dahil diyan, marapat lamang na ang Panginoon ay Manahan sa isang dalisay,malinis at banal na lugar. Kung si Maria ay may bahid kasalanan hindi siya karapat dapat na maging Ina ng Panginoon dahil siya hindi malinis bagkus ay isang babaeng may maruming labi na naninirahan sa isang bayang may maruruming labi tulad na rin ng sinabi ni Isaias. Dahil diyan ay nilinis ng Panginoon ang Mahal na Birheng Maria upang ipaghanda niya ng isang malinis at dalisay na tirahan ang kanyang Anak, ang Verbong nagkatawang tao,dahil siya ay isinilang buhat sa Diyos, dahil diyan ayon kay Apostol Juan na ang sinomang nananahan sa Panginoon ay hindi nagkakasala:
“Ang SINOMANG NANANAHAN SA KANIYA HINDI NAGKAKASALA; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya.” (1 Juan 3:6)
Ang sinomang IPINANGANAK NG DIOS  AY HINDI NAGKAKASALA, sapagka’t ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya at siya’y HINDI MAAARING MAGKASALA SAPAGKA’T SIYA’Y IPINANGANAK NG DIOS.” (1Juan 3:9)
      Dahil diyan malinaw na ipinapakita ang lohika na ipinapakita ng Banal na Kasulatan na ang Mahal na Birhen ay nailigtas mula sa kasalanang mana mula sa sinapupunan ng kanyang inang si Ana.  Kaya diyan pa lang ay talagang  nangailangan ang Mahal na Birhen ng Tagapagligtas at ang Diyos yun,hindi siya magiging Immaculada kung hindi niya siya ililigtas mula sa kasalanang mana na ito. Kung baga nailigtas na ang Mahal na Birheng Maria in advance.
      Kaya nga noong binati ng Arkanghel Gabriel si Maria ay tinawag niya siyang napupuno ng grasya day dahil, sa una pa lang ay pinuno na ng Panginoon ng lahat ng grasya ang Mahal na Birhen upang ipaghanda siya sa kaniyang misyon bilang maging ina ng Tagapagligtas:
“Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya,”Magalak ka,PUSPOS-NG-BIYAYA, ang Panginoon ay sumasaiyo.” (Lucas 1:28,Ang Ebanghelyo ni Jesucristo)
“Datapwat sinabi sa kanya ng anghel,” Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging KALUGOD-LUGOD KA SA MATA NG DIYOS.” (Lucas 1:30, Ang Ebanghelyo ni Jesucristo)
      Dahil siya ay naging kalugod lugod sa Diyos kaya siya napili upang maging Ina ng Mesiyas ang Kristong Panginoon na tatalo kay Satanas,kaya nga sa aklat pa lang ng Genesis ay sinabi na ng Diyos na ang babae ay magiging kaiba kay Eba na sumuko sa tukso ng demonyo, di katulad ni Maria na sumunod sa kalooban ng Diyos,kaya si Maria at ang diyablo ay lagging mag-aaway:
“At PAPAGAALITING KO IKAW AY ANG BABAE, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong.” (Genesis 3:15)
    Kaya sa huli lalo na sa aklat ng apocalipsis ay inihayag ni Juan na ang dragon ay may matinding galit sa babae:
“At NAGALIT ANG DRAGON SA BABAE, ay umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mg autos ng Dios at mga may patotoo ni Jesus.” (Apocalipsis 12:17)
   Halos 11 taon bago ko lubos na nagpag-aralan at natuklasan ang buong lohika ng Simbahan patungkol sa Immaculada Concepcion ni Maria, dahil kung titignan ay talagang nakalagay sa Banal na Kasulatan ang Immaculada Concepcion kaya ito ay dapat sampalatayanan.

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin