Thursday, May 24, 2012

Kaparehas ba ng pagkasugo kay Juan Bautista ang Pagkasugo kay Felix Manalo?

Ayon sa isang kaanib ng Iglesia Ni Cristo na si Rodante Aguilar, na itinatag ni Ginoong Felix Manalo sa kanyang facebook post ay ganito ang kaniyang sinabi:
Hindi naman mahalaga ang pagkilala ng international bible schoolars, para paniwalaan mo, hindi naman yan ang AUTHORITY na aming kinikilala,t sinasampalatayanan, ang nasa biblia sa Roma 10:14-15,.Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan at paano silang magsisisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral?.. At paano silang mangangaral, kung hindi sila mga sinugo?...."
     Ayon sa kanya ano daw ang esensya ng paniniwala sa ginawa ng mga bible scholars kung hindi naman daw sila isinugo at ang kanyang sabi ay ganito daw ang nakasulat sa Roma 10:14-15:
“Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan?at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? At paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? At paano sila magsisisampangaral, KUNG HINDI SILA ANG MGA SINUGO?”
Una,paano niya nasabing hindi isinugo ang mga international Bible scholars? Dahil kung ating titignan karamihan sa mga Bible scholars ay paring katoliko.At ang isa sa mga sinasampalatayanan ng Iglesia Katolika ay ang Sakramento ng Banal na Orden  o ang pagpapatong ng kamay sa mga pari katulad ng ginawa ng mga apostol sa pagsusugo ng mga tagapangaral, tignan natin ang Banal na Kasulatan ukol dito:
““Na siyang iniharap nila sa mga apostol: at nang sila’y mangapakapanalangin na, ay IPINATONG NILA ANG KANILANG MGA KAMAY SA MGA  YAON.” (Gawa 6:6)
“Nang magkagayon, nang sila’y makapagayuno na at makapanalangin at MAIPATONG ANG MGA KAMAY NILA SA KANILA,AY KANILANG PINAYAON SILA.” (Gawa 13:3)
      Naniniwala ako na isa rin yan sa mga karaniwang ginagawa at sinasampalatayanan ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ni Ginoong Felix Manalo, dahil kung ating tatanungin ang kanilang mga ministro ng ganitong tanong “Sino ang nagsugo at nagorden sa iyo para mangaral?”  ang kaniyang isasagot ay si Kapatid na Eduardo Manalo,  kapag iyong tanungin ulit siya ng ganito “Sino naman ang nag-ordena kay Kapatid na Eduardo Manalo?” , ang sagot niya ay ‘Si Kapatid na Erano Manalo ang nag-ordena sa kanya.”  Kapag tinanong mo ulit siya ng ganito “Sino naman ang nagsugo at nag-ordena kay Kapatid na Erano Manalo?”   ang kaniyang isasagot ay ganito ‘Si Kapatid na Felix Manalo po ang nagsugo at nag-ordena sa kaniya.”  At kapag muli mo siyang tinanong ng ganito “Kung gayon ay sino ang nag-ordena kay Kapatid Na Felix Manalo?”.  Wala silang maisagot dahil  alam nila na walang isa man na naging kaanib na ng Iglesia Ni Cristo ang kailanma’y nag-ordena at nagsugo kay Ginoong Felix Manalo. Kaya nga may sinabi ang Panginoong Diyos sa mga nagsasabing sila daw ay isinugo gayong hindi naman:
““Hindi ko sinugo ang mga propetang ito, gayon ma’y nagsitakbo sila: ako’y hindi nagsalita  sa kanila, gayon ma’y nanghula sila.” (Jeremias 23:21)
       Kaya di kagulat-gulat na walang katibayan ang INC na si Ginoong Felix Manalo ay inordenahan at isinugo buhat sa mga apostol. Eh paano naman ang mga paring iskolar sa Biblia? Sila ay mga isinugo dahil sa bias ng ordenasyon na kanilang natanggap. Kung ikaw ay magtatanong sa isang pari o Obispo ay ganito ang kanilang sasabihin, “Sa isa pang Obispo na namuno sa lugar na ito.”   At makikita na natin na walang patid ang pagpapatong ng kamay na naging kaugalian na ng Iglesia Katolika sa mahigit 2000 taon buhat pa mismo sa mga apostol. Dahil diyan sinabi ni Apostol San Pablo kay Timoteo ang kahalagahan ng pagpapatong ng mga kamay:
“Huwag mong pabayaan ang kalooban na nasa iyo, na sa iyo’y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may PAGPAPATONG NG MGA KAMAY NG KAPULUNGAN NG MGA PRESBITERO.” (1 Timoteo 4:14)
“Dahil dito ay ipinaaalala ko sa iyo na paningain mo ang kaloob ng Dios, na nasa iyo sa pamamagitan ng PAGPAPATONG NG AKING MGA KAMAY.” (2 Timoteo 1:6)
     Kahit si Apostol Pablo ay isinugo ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ni Ananias:
“At umalis si Ananias at pumasok sa bahay; at IPINATONG ANG KANIYANG MGA KAMAY SA KANIYA na sinabi, Kapatid na Saulo, ang Panginoon, sa makatuwid baga’y si Jesus, na sa iyo’y napakita sa daan na iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin, upang tanggapin mo ang iyong paningin, at mapuspos ng Espiritu Santo.” (Gawa 9:17)
      Kahit sa Lumang Tipan ang walang hanggang pagkasaserdote ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay at pagpapahid ng langis:
“At iyong PAPAHIRAN NG LANGIS sila gaya ng iyong pagkapahid sa kanilang ama, upang sila’y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote, at ang pagpapahid sa kanila ay maging sa kanila’y pinakatanda ng walang hanggang pagka-saserdote sa buong panahon ng kanilang lahi.” (Exodo 40:15)
        Kahit si Josue na Anak ni Nun na siyang isinugo at itinalaga ng Panginoon upang pumalit kay Moises sa pangunguna sa bayang Israel ay siyang isinugo sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ni Moises:
“At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalake na kinakasihan ng Espiritu, at IPATONG  MO ANG IYONG KAMAY SA KANIYA.” (Bilang 27:18)
“At si Josue na anak ni Nun ay napuspos ng diwa ng karunungan: sapagka’t IPINATONG NI MOISES ANG KANIYANG MGA KAMAY SA KANIYA; at dininig siya ng mga anak ni Israel, at ginawa nila ang gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises.” (Deuteronomio34:9)
      Ang pagkasugo din naman sa mga apostol ay kaiba sa pagkasugo sa mga kahalili nila dahil ang mga apostol ay isinugo sa pamamagitan ng pagsusugo ng Espiritu Santo sa kanila sa panahon ng Pentecostes:
“At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes,silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langitang isang ugong gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila’y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi;at dumapo sa bawa’t isa sa kanila.At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain.” (Gawa 2:1-4)
      Paano nasabing noong panahon ng Pentecostes natanggap ng mga apostol ang pagkasugo, si Jesus mismo ang nagsabi sa kanila bago siya umakyat sa langit:
“Datapuwa’t TATANGGAPIN NINYO ANG KAPANGYARIHAN, PAGDATING SA INYO NG ESPIRITU SANTO: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem,at sa buong Judea at Samaria,at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.” (Gawa 1:8)
      Gayundin ay isinugo ng Panginoong Jesus ang mga apostol noong panahon ng kaniyang Muling Pagkabuhay kung saan hiningahan niya sila ng Espiritu Santo:
“Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus,Kapayapaan ang sumainyo: kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman SINUSUGO KO KAYO.
At nang masabi niya ito, sila’y HININGAHAN NIYA, AT SA KANILA’Y SINABI, TANGGAPIN NINYO ANG ESPIRITU SANTO:
Sinomang inyong patawarin sa mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila;sinomang hindi inyo patawarin ng mga kasalanan,ay hindi pinatatawad.” (Juan 20:21-23)
Ikalawa, ang mga iskolar ng Biblia ay hindi nagtuturo ng mga bagong aral bagkus ay kanilang iniingatan ang napakatandang tradisyon ng mga apostol,at kanilang pinahahalagahan ang matandang tradisyon ng pagsasalin ng Banal na Kasulatan at sa pag-iinterpret nito. Dahil sinabi mismo ni Apostol Pedro patungkol sa mga walang alam at mga taong pinipilit ipaliwanag ang Biblia sa kanilang sariling palagay:
“Na malaman muna ito,na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa SARILING PAGPAPALIWANAG.” (2 Pedro 1:20)
     Dahil diyan binabalaan tayo ni Apostol San Pedro patungkol sa mga taong walang kaalaman na mahilig baluktutin ang mga talata lalo na yung mga mahirap unawain para lamang sa kanilang pansariling interes:
“Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat,na doo’y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo’y may ilang bagay na mahirap unawain, na ISINISINSAY NG MGA DI NAKAAAALAM AT NG MGA WALANG TIYAGA,NA GAYA RIN NAMAN NG KANILANG GINAGAWA SA IBANG MGA KASULATAN SA IKAPAPAHAMAK DIN NILA.” (2 Pedro 3:16)
         Pagdating naman sa turo ng INC ay ganito ang sinasabi ng kanilang PASUGO kung sino ang umakda ng kanilang mga katuruan:
At sino nga ba ang gumagawa ng mga LEKSIYONG ITINUTURO NG MGA MINISTRO, maging SA MGA PAGSAMBA, MGA DOKTRINA  o MGA PROPAGANDA? ANG KAPATID NA FELIX MANALO.” (PASUGO, Mayo 1961, p. 4)
“Kaya’t sa katuparan ng hula, ang LAHAT NG MGA ITINUTURONG MGA MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO SA MGA PAGSAMBA, SA MGA DOKTRINA, SA MGA PAMAMAHAYAG SA GITNA NG BAYAN, ay si KAPATID NA FELIX MANALO LAMANG ANG BUMABALANGKAS AT NAGTUTURO  SA KANILA.” (PASUGO, Mayo 1963, p. 27)
       Ang mga Paring iskolar naman sa Biblia ay hindi nagtuturo ng sarili nilang doktrina o aral, bagkus ay kanilang itinuturo lang ang matagal nang turo ng Iglesia Katoliko buhat pa sa panahon ng mga unang Kristiyano at panahon ng mga apostol. Ang kaniyang palaging pamantayan ay ang Banal na Kasulatan at Banal na Tradisyon alinsunod na rin sa sinabi ni Apostol San Pablo sa kaniyang mga isinulat:
“Kaya nga,mga kapatid,kayo’y manindigang matibay at inyong panghawakan ang MGA TRADISYON na sa inyo’y itinuro naming,maging sa PAMAMAGITAN NG SALITA, O NG SULAT MULA SA AMIN.” (2 Tesalonica 2:15, Ang Bagong Ang Biblia,Edisyon 2001)
“Aming ipinag-uutos ngayon sa inyo mga kapatid, sa pangalanng ating Panginoong Jesu-Cristo,na kayo’y lumayo sa bawat kapatid na namumuhay sa katamaran,at hindi AYON SA TRADISYON NA TINANGGAP NILA SA AMIN.”(2 Tesalonica 3:6, Ang Bagong Ang Biblia,Edisyon 2001)
“Pinupuri ko kayo,sapagkat sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako, at pinananatili ninyong matibay ang MGA TRADISYON NA GAYA NG IBINIGAY KO SA INYO.” (1 Corinto 11:2,Ang Bagong Ang Biblia,Edisyon 2001)
Ang Pagkasugo ni Ginoong Felix Manalo ay katulad ng pagkasugo kay Juan Baustista
      Isa sa mga idadahilan ng mga kaanib ng INC ang ganito “Bakit si Juan Bautista, isinugo siya ng Diyos ngunit hindi naman naordenahan saka wala naming nagpatong ng kamay sa kaniya ha, kaya ganun din an gaming Kapatid na Felix Manalo na isinugo mismo ng Diyos.”
         Ganito ang tanong diyan “Paano ka nakakasiguro na magkatulad nga sa pagkasugo sina Felix Manalo at Juan Bautista?”  Tignan natin kung paano isinugo si Juan Bautista, si Juan Bautista ay anak ng paring si Zacarias at ni Elisabet na pinsan ni Maria na Ina ni Jesucristo. Ang palaging dahilan ng mga INC sabi nila na ang isang palatandaan na magparehas sila ni Felix Manalo ay pareho daw silang katuparan ng mga hula,gayundin ay pareho silang isinugo diretso ng Diyos, isang indikasyon at patunay na si Ginoong Felix Manalo daw ay isinugo. Pero kung titingnan natin ng maigi ang dalawa ay talagang hindi totoo na magparehas sila dahil si Juan Bautista ay hindi lamang inihula bagkus ay pinatunayan pa siya ng isang anghel na napakita sa kaniyang mga magulang, ganito ang sinasabi ng kasulatan:
“Datapwa’t sinabi sa kaniya ng anghel, Huwag kang matakot, Zacarias: sapagka’t dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elisabet ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalake, at tatawagin mong Juan ang kaniyang pangalan.
At magkakaroon ka ng ligaya at galak; at marami ang maliligaya sa pagkakapanganak sa kaniya.
 Sapagka’t siya’y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya’y hindi iinom ng alak na matapang na inumin; at siya’y mapupuspos ng Espiritu Santo, mula pa sa tiyan ng kaniyang ina.
AT MARAMI SA MGA ANAK NI ISRAEL, AY PAGPAPABALIKING-LOOB NIYA SA PANGINOON NA KANILANG DIOS.
At SIYA’Y LALAKAD SA UNAHAN NG KANIYANG MUKHA NA MAY ESPIRITU AT KAPANGYARIHAN NI ELIAS,  upang PAPAGBALIKING-LOOB ANG MGA PUSO NG MGA AMA SA MGA ANAK,AT ANG  MGA SUWAIL AY MAGSILAKAD SA KARUNUNGAN  NG MGA MATUWID,UPANG IPAGLAAN ANG PANGINOON NG ISANG BAYANG NAHAHANDA.” (Lucas 1:13-17)
      Diyan pa lang sa winika ng anghel sa kaniyang Amang si Zacarias ay kaiba na si Juan Baustista kay Felix Manalo dahil, pinatunayan ni anghel Gabriel na ang magiging anak ni Zacarias ay tatawaging JUAN, at siyang katuparan ng mga hula. Ibig sabihin ang anghel mismo ang nagbigay ng pangalan kay Zacarias, hindi katulad ni Felix Manalo na walang nagbigay na anghel ng pangalan sa kaniya upang mapatunayan na siya ng ang isinugo. Dahil kung mapapansin natin ay si Juan nga ang katuparan ng mga hula ng mga propeta ayon sa winika ng anghel at ito ang mga hula na iyon:
“ Narito AKING SUSUGUIN SA INYO  SI  ELIAS NA PROPETA bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon.
 AT KANIYANG PAPAGBALIKING-LOOB ANG PUSO NG MGA AMA SA MGA ANAK, AT ANG PUSO NG MGA ANAK  SA KANILANG MGA MAGULANG.” (Malakias 4:7-6)
“Narito, aking SINUSUGO ANG AKING SUGO,AT SIYA’Y MAGHAHANDA,NG DAAN SA HARAP KO: at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya’y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.” (Malakias 3:1)
“Ang tinig ng isang sumisigaw,IHANDA NINYO SA ILANG ANG DAAN NG PANGINOON PANTAYIN NINYO SA ILANG ANG LANSANGAN PARA SA ATING DIOS.” (Isaias 40:3)
      Ang pagkasugo kay Juan Bautista ay katulad ng pagkasugo kay Isaac, eto at ating tignan kung paano sila isinugo sa pamamagitan ng pagpapatunay ng isang anghel:
“At sinabi ng Dios,Hindi,kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo at tatawagin mo ang kaniyang ngalang ISAAC; at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kaniya ng pinakatipang walang hanggan, sa kaniyang lahi pagkamatay niya.” (Genesis 17:19)
        Dito pa lang ay malinaw na ibang-iba ang pagkakasugo ni Juan Bautista sa pagkasugo kay Felix Manalo.Dahil si Juan Bautista ay inihula at pagkatapos ay pinatunayan ng anghel at binigyan siya ng pangalan. Isa pang katangian patungkol sa pagkasugo kay Juan Bautista ay kung saan hindi nagpalipat-lipat ng relihiyon o sekta si Juan Bautista para sabihing siya ay isinugo. Si Juan Bautista ay isinugo ayon na rin sa mga hula at itinakda ng anghel. Ngunit si Ginoong Felix Manalo ay saka lamang niya natanto na siya pala ay isinugo pagkatapos niyang magkulong sa kaniyang kwarto sa pagbabasa lamang ng Biblia at ilang babasahing panrelihiyon. Isa bagay na hindi ginawa ni Juan Bautista,maaring namalagi si Juan Bautista sa ilang, ngunit ang pagkasugo sa kaniya ay di tulad ng kay Felix Manalo.Kung ating mapapansin na ang mga ministro ng INC ay mahilig gumamit ng maraming salin ng Biblia, upangg mapatunayan na sila nga ang tama, ngunit wala man lang silang maisalin ni isang Biblia.
             Kapag minsan na may nakakausap tayong INC kapag alam nila na ang isang talata ay di papabor sa kanila, ganito ang palagi nilang sinasabi “Mali ang pagkakasalin niyan.”  Ang nakapagtataka sa kanila, paano nila masasabing mali ang pagkakasalin ng isang talata kung wala naman silang alam sa siyensya ng pagsasalin ng Biblia ni isa man lang kaalaman patungkol sa mga orihinal na wika ng Biblia. Kung kanilang sasabihin na mali ang salin ng talata na iyon, bakit hanggang ngayon ay wala silang magawa na isang opisyal na salin ng Biblia at patuloy pa rin sila sa paggamit ng mga Bibliang hindi naman sa kanila.

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin