Sunday, May 20, 2012

PAMBUBUKING SA PANGGOGOYO NG IGLESIA NI CRISTO TUNGKOL SA LARAWAN GAMIT ANG LIBRONG "PANANAMPALATAYA NG ATING MGA NINUNO" BY ATTY. MARWIL LLASOS


Ang Pananampalataya Ng Ating Mga Ninuno ni James Cardinal Gibbons

PAMBUBUKING SA PANGGOGOYO NG IGLESIA NI CRISTO TUNGKOL SA LARAWAN PART IV

            Dahil sa pambubuking ng blog na ito sa mga tiwaling gawain ng Iglesia ni Cristo (1914) sa pag-gamit ng mga aklat-Katoliko na sadyang minamali ng mg ministro ng INC upang makapandaya ng kapwa, may mga tagapagtanggol ng pananampalatayang Katoliko ang nagpapasalamat sa pambibisto ng panggogoyo ng INC. Ang ilan sa kanila ay humingi ng tulong upang mas mapalawig pa ang pagbubunyag sa mga panlilinlang ng INC. Isa na dito ang Catholic blogger na si Gregor Alfonsin C. Pondoyo:

“Bro Mars pwede po ba ako magrequest? Feature niyo po ang ginagamit nang mga Manolista na chapter sa libro na Faith of Our Fathers by Cardinal Gibbons tungkol sa pagsamba daw natin sa mga imahe... Gusto ko po sana ipamukha sa kanila ang buong chapter kasi pinutol-putol nila eh para palabasing sumasamba daw tayo sa larawan.”[1]

The Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons

            Hindi lingid sa atin ang isa na namang panggogoyo ng INC gamit ang aklat ni James Cardinal Gibbons na The Faith of Our Fathers (Ang Pananampalataya ng Ating Mga Ninuno). Inilalako ng mga sinungaling na ministro ng INC na inaamin diumano ni Cardinal Gibbons na sumasamba ang mga Katoliko sa larawan. Ang sinisipi nila na bahagi ng Ang Pananampalataya ng Ating Mga Ninuno:

            “Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalam ko, bumabanggit ang mga manunulat na escolastico hinggil sa gayon ding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin; sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang Siya’y kaharap, at naangat an gating isip sa pagbubulaybulay sa Kanya.”

Gaya ng nakagawian na ng INC na sanay na sanay magsinungaling, ipinalalagay nila na ang mga salitang nabanggit ay ayon kay James Cardinal Gibbons. Hinablot nila labas sa konteksto. Talagang illiterate o hindi marunong magbasa at umintindi ang mga INC. Ang mga salitang nabanggit ay hindi kanya kundi sa isang Protestanteng teologo na kanyang sinipi. Ito po ang kabuuan ng pagkasipi ni Cardinal Gibbons na pinutol-putol ng Iglesia ni Cristo upang pilit na palabasin na iniaaral ng Cardinal ang pagsamba sa mga larawan:

Pahina 200-201 na kung saan hinablot ng mga INC ang sinabi ng Protestanteng Leibtniz na hinalaw ni James Cardinal Gibbons at ibinibintang na inaamin daw ni Cardinal Gibbons na sumasamba ang mga Katoliko sa larawan

            [Umpisa ng halaw] “Alang-alang sa aking mga mangbabasang Protestante, ay akin ngayong hahalawin dito ang kanilang dakilang si Leibnitz tungkol sa paggalang na ipinapatungkol na iniuukol sa mga mahal na larawan. Sa kanyang Systema Theologicum, pah. 142, ay ganito ang kanyang sinasabi: “Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, ito’y isa lamang paraan ng pagsasalita, na ang tunay na ibig sabihin ay iginagalang natin hindi ang walang malay na bagay na di maaaring makawatas sa gayong paggalang, kundi ang may larawan, ayon sa itinuturo ng Kapulungan ng Trento. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalam ko, bumabanggit ang mga manunulat na escolastico hinggil sa gayon ding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin; sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang Siya’y kaharap, at naangat an gating isip sa pagbubulaybulay sa Kanya. Mangyari pa, walang matinong tao, na sa ilalim ng gayong pagkakataon, na mag-aakalang manalangin ng ganito: ‘Ibigay mo sa akin, O larawan, ang aking hinihingi; sa iyo, O marmol o kahoy, ako ay magpapasalamat’; kundi ‘Ikaw, O Panginoon, ay sinasamba ko; sa Iyo’y ako’y nagpapasalamat at umaawit nang buong pagpupuri.’ Samakatuwid, yayamang walang iba pang pagsamba sa mga larawan na di nangangahulugan ng pagsamba sa kanilang inilalarawan, ay tunay na walang idolatria sa paggalang na inuukol sa pagsambit sa mga Mahal na Pangalan ng Diyos at ni Kristo: pagka’t sa kabila ng lahat, ang mga pangala’y wala kundi mga sagisag lamang, at maging sa gayong kalagaya’y may mababang uri kaysa mga larawan, sapagka’t di maanong malinaw ang kanilang pangkatawan sa mga kinauukulan. Kung kaya’t kung mayroong suliranin hinggil sa pagbibigay-galang sa mga larawan, ito’y dapat mawatasan na gaya ng sinasabing pagkarinig sa pangalan ni Hesus ay dapat magtiklop-tuhod ang sinoman, o, na pinagpala ang pangalan ng Panginoon, o luwalhatiin ang Kanyang Pangalan. Kaya nga, kung dapat ikatakot ang pagyukod sa harap ng isang larawanng nasa labas natin, gayon din naman ang pagsamba sa harap ng isang larawang nasa ating pag-iisip; sapagka’t ang larawang labas ay tumutupad lamang sa paghahayag doon sa nasa loob.” [Wakas ng halaw]

Pakiusap ng tagapagsalin sa mga mambabasa na maging maingat sa pag-unawa at magkaroon ng magandang kalooban. Sa pagmamali ng aklat ni Cardinal Gibbons, lumalabas na ang mga INC ay walang unawa at magandang kalooban

Tanong: Si James Cardinal Gibbons ba mismo ay nangangaral ng pagsamba sa larawan? Ano po ang turo ni Cardinal Gibbons? Pansinin po natin ang sinasabi ni Cardinal Gibbons sa itaas lamang ng kanyang halaw mula kay Leibnitz:

            “… Ang pagkakakilala ng mga Pagano sa isang idolo ay parang isang diyos na may sangkap na pagiisip at iba pang katangiang taglay ng Bathala. Sa gayo’y mga idolatria sila, o mga sumasamba sa larawan. Nalalaman ng mga Katolikong Kristiano na ang isang mahal na larawan ay walang pagiisip o kapangyarihang duminig at tumulong sa kanila. Wala silang ibinibigay sa mga larawan kundi ang kaukulang galang lamang – alalaong baga’y ang pagpipitagang iniuukol nila sa may-larawang nasa langit sa kanila ring pinatutungkulan doon …”

Pahina 198-199. Pansinin po ninyo ang pahina 199 na kung saan binabanggit ni James Cardinal Gibbons ang doktrina ng Santa Iglesia Katolika hinggil sa mga larawan batay sa Kapulungan ng Trento

Sa pahina 199 ng Ang Pananampalataya ng Ating Mga Ninuno, ipinaliwanag ni James Cardinal Gibbons ang pananampalataya ng Iglesia Katolika tungkol sa larawan:

            “Ang doktrina ng ng Iglesia Katolika hinggil sa paggamit ng mga mahal na larawan ay maliwanag at buong-buong ipinahahayag ng Kapulungan sa Trento sa mga sumusunod na pangungusap: “ang mga larawan ni Kristo, at ang Kanyang Inang Birhen, at ng iba pang mga Banal, ay kinakailangan at dapat pamalagiin, laluna sa mga simbahan; at isang kaukulang galang at pagpipitagan ang dapat ibigay sa kanila; hindi sapagka’t sinasampalatayanang nag-aangkin sila ng anumang pagka-diyos o bisa na dahil ng pagpaparangal at paggalang sa kanila, o kaya’y upang sila’y dalanginan o kaya’y paglagakan sila ng anomang pagtitiwala, gaya ng ginawa noong una ng mga di binyagan, na nagsiasa sa mga idolo; kundi sapagka’t ang paggalang na sa kanila’y ibinibigay ay ipinatutungkol sa may-larawan kung kaya’t sa pamamagitan ng mga larawang ating hinahagkan at ating pinagpupugayan o niluluhuran, ay sinasamba natin si Kristo at iginagalang ang Kanyang mga Banal, na kinakatawan.” (Sess. xxv).

Makailang-ulit nap o nating napatunayan na hindi kapani-paniwala ang Iglesia ni Cristo kapag gumagamit ng mga aklat-Katoliko bilang mga referencia nila laban sa atin. Nakagawian na nilang manghablot ng mga salita na wala sa konteksto. Pilit na iginigiit nila na ang mga iyon ay ang mga aral nating mga Katoliko. Talagang desperado na ang mga INC at hindi nahihiya sa pagkalikot ng mga referencia at pagbabaliko ng katotohanan. Abot hanggang sukdulan ang kanilang panloloko, panlilinlang at panggogoyo sa kapwa.

Tama na, sobra na, bistado na!

“Huwag kayong magsitiwala sa mga kabulaanang salita, na nangagsasabi, Ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ay ang mga ito” (Jer. 7:4)

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin