Saturday, June 16, 2012

BAKIT NATITIYAK NAMIN NA SI CRISTO AY TUNAY NA DIOS? by Sarah Isaac

BAKIT NATITIYAK NAMIN NA SI CRISTO AY TUNAY NA DIOS?

Si Cristo ang KARUNUNGAN ng Dios na mulat mula pa ay "nasa piling" na ng Dios Ama habang ang mundo ay nililikha at binubuo palang:

ANG KASAMA NG DIOS SA PAGLIKHA"
...
Genesis 1:26
" Pagkatapos, sinabi ng Dios, "LIKHAIN NATIN" ngayon ang tao ayon sa ATING LARAWAN, ayon sa ating wangis."

SINO NGA BA ANG KASAMA NG DIOS SA PAGLIKHA?

ANG "KARUNUNGAN" AY ANG KASAMA NG DIOS AMA SA PANAHON NG PAGLIKHA- Kawikaan 8:22-31

ang KARUNUNGANG iyon ayon sa Biblia ay SADYANG INILIHIM nuong una:

1 CORINTO 2:6-7
" ..ang Ipinahahyag namin ay ang LIHIM na KARUNUNGAN ng Dios na HINDI NAHAYAG NUONG UNA... na itnalaga na niya...BAGO PA LIKHAIN ANG SANLIBUTAN."

ang LIHIM NA KARUNUNGANG IYON AY NAHAYAG DIN SA TAKDANG PANAHON:

JUAN 17:5
" Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan; natapos ko na ang ipangagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ANG KALUWALHATIANG TAGLAY KO SA PILING MO "BAGO PA LIKHAIN ANG DAIGDIG."

EFESO 3:9-10
"at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging KATIWALA SA HIWAGA NA SA LAHAT NG PANAHON AY INILIHIM NG DIOS NA LUMALANG SA LAHAT NG BAGAY."
Upang ngayo'y sa pamamagitan ng Iglesia, ay maipakilala sa lahat ng mga pamunuan at sa mga kapangyariahn sa kalangitan ang KAPUSPUSAN NG KARUNUNGAN NG DIOS"

ang KARUNUNGANG iyon ayon sa patoo ni Apostol Pablo ay walang iba kundi ang CRISTO:

1 CORINTO 1:24
"Subalit sa mga TINAWAG ng Dios, maging hudyo man o griyego, si CRISTO ANG kapangyarihan at KARUNUNGAN NG DIOS."

ITO ANG MGA KATOTOHAN NA ANG "CRISTO" NA AMING SINASAMPALATAYANAN AY HINDI "TAO LANG" SA LIKAS NITONG KALAGAYAN...

SI CRISTO BILANG MANLILIKHANG KASAMA NG AMA, BAGAMAT HINDI INIHAYAG NUONG UNA, AY NAHAYAG SA TAKDANG PANAHON, HINDI BILANG ISANG "TAO LAMANG" KUNDI BILANG "KARUNUNGAN" NA SUMASA-AMA AT KASAMA NA NG AMA SA PASIMULA NG KANYANG PAGLIKHA.

1JUAN 1:1-2
"Sumulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa PASIMULA PA' SIYA NA, aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. NAHAYAG ANG BUHAY NA ITO, nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinangaral sa inyo ang BUHAY NA WALANG HANGGAN NA NASA AMA."

1 comment:

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin