Saturday, June 16, 2012

SA "MGA WAKAS NG LUPA" BY Sarah IsaacTANONG SA MGA IGLESIA NI MANALO:

1. KAPAG BA SINABING "SA MGA SULOK" NG LUPA... may WAKAS ba ang lupa o wala?

Isaias 41:9 “Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil;”

http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/ang-sugo-ng-diyos-sa-mga-huling-araw.html

PASUGO, SETEMBER 1953, page 32:
"Bakit kami naniniwala na HINDI DAKO o isang dako ang tinutukosa sa pariralang "MGA WAKAS NG LUPA" Sapagkat ayon sa syensya, ang MUNDO ay HINDI LAPAD (flat) kundi BILOG!" Kung ang mundo sa na ay lapad ang mga gilid nyon ay matatawag nating WAKAS"

2. KAPAG BA SINABING "FROM THE CORNERS"...may SULOK ba o wala?

Pasugo magazine, May/June 1986 issue, p.6
Rev 7:1 "After this I saw four angels standing at the four CORNERS of the earth, holding back the four winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree."

CORNER: noun \ˈkȯr-nər\
http://www.merriam-webster.com/dictionary/corner
Definition of CORNER
a : the point where converging lines, EDGES, or sides meet : angle b : the place of intersection of two streets or roads c : a piece designed to form, mark, or protect a corner
b: the angular part or space between meeting lines, EDGES, ...

3. KAPAG BA SINABING "EDGE" may DULO ba o wala?

EDGE:noun \ˈej\
http://www.merriam-webster.com/dictionary/edge
Definition of EDGE
2a : the line where an object or area begins or ENDS : border <on the edge of a plain

" Kung ang mundo sana ay lapad ang mga gilid (EDGE) nyon ay matatawag nating WAKAS" (PASUGO, SETEMBER 1953, page 32:)

Ang Panahon ng Paglitaw ng Huling Sugo:

http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/ang-sugo-ng-diyos-sa-mga-huling-araw.html
Kailan nga ba lilitaw ang sugong ito na magmumula sa malayong bansa na nasa Malayong Silangan? Ating tunghayan ang sagot ng Biblia:

Isaias 43:5 “Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo! Titipunin ko kayo mula sa DULONG SILANGAN hanggang sa KANLURAN, at ibabalik ko kayo sa inyong DATING TAHANAN.” [Magandang Balita, Biblia]
Ang gawain ng sugo ay hindi lamang magsisimula sa Malayo o Dulong Silangan, kundi makakaabot hanggang sa kanluran.

KAPAG may "CORNER", may "EDGE"...AT sa "EDGE" ay may "ENDS"!!!

2a :EDGE: the line where an object or area begins or ENDS : BORDER<on the edge of a plain
---------------------------------------------------

kung ito ang inyong paniniwala na ang mundo ay "WALANG MGA WAKAS" O WALANG HANGGANAN , BAKIT GINAGAMIT NYO ANG MGA TALATANG ITO:

Rev 7:1 "After this I saw four angels standing at the four CORNERS of the earth, holding back the four winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree."


Pasugo magazine, May/June 1986 issue, p.6
Isaias 43:5 “Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo! Titipunin ko kayo mula sa DULONG SILANGAN hanggang sa KANLURAN, at ibabalik ko kayo sa inyong DATING TAHANAN.” [Magandang Balita, Biblia]

Isaias 41:9 “Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga SULOK niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil;”
 
http://torch-of-salvation.blogspot.com/2011/06/ang-sugo-ng-diyos-sa-mga-huling-araw.html

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin