Tuesday, June 26, 2012

SI CRISTO BA AY "PANGANAY NA ANAK" LAMANG SA DAHILANG SIYA AY ANG "UNANG BINUHAY SA PATAY" BY SARAH ISAAC

SI CRISTO BA AY "PANGANAY NA ANAK" LAMANG SA DAHILANG SIYA AY ANG "UNANG BINUHAY SA PATAY" AYON SA INM??

HUWAG NYONG PINUPUTOL ANG MGA TALATA MGA IGLESIA NI MANALO!!!

Ang sabi ng Iglesia ni manalo, si Cristo raw ay naging 'PANGANAY" NA ANAK, sa dahilang ang kanya di umanong pagiging PANGANAY ay sapagkat siya ang UNANG BINUHAY MULA SA MGA PATAY , ayon raw sa COLOSAS 1: 18
...
HIMAYIN NATIN ANG COLOSAS 1:18

BASA INM!!!

Ganito ang wika ni Apostol Pablo:

"... Siya ang PASIMULA, siya ang PANGANAY NA ANAK, ang UNANG BINUHAY sa mga patay, 'UPANG SIYANG MAGING UNA SA LAHAT."

ANG UNANG 3 PARIRALA ay ito:

1. SIYA ANG PASIMULA
2. SIYA ANG PANGANAY NA ANAK
3. SIYA ANG UNANG BINUHAY SA MGA PATAY

CONCLUDING REMARKS OF APOSTLE PAUL: "UPANG SIYANG MAGING "UNA SA LAHAT"

SAAN PO BA PINAGING DAPAT MAGING "UNA" SI CRISTO AYON KAY PABLO?

1. SIYA ANG PASIMULA, kayat si Cristo ay UNA: Nilikha ang lahat ng bagay sa PAMAMAGITAN NIYA! (((NAUNA NG NAMAGITAN SI CRISTO SA PAGLIKHA)))

Ang patotoo ni Juan:

" Sumulat kami sa inyo tungkol sa KANYA na sa PASIMULA pa'y SIYA NA!"-1JUAN 1:1

" Sa pasimula ay ang Salita, ang Salita ay sumasa-Dios at ang salita ay Dios. KASAMA NA SIYA NG DIOS SA PASIMULA...NILIKHA ANG LAHAT NG BAGY SA "PAMAMAGITAN NYA"...."Nagkatawang tao ang Salita" - JUAN 1:1,2;14

2. SIYA ANG PANGANAY NA ANAK, kaya't si Cristo rin ay ang siyang UNA, MAGING SA PAGIGING "ANAK NG DIOS!"

" Siya ang PANGANAY NA ANAK, at "PANGUNAHIN" sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa PAMAMAGGITAN NYA AY NILIKHA ANG LAHAT NG NASA LANGIT AT NASA LUPA..."
COLOSAS 1:15

3. SIYA ANG UNANG BINUHAY SA MGA PATAY, kaya't si Cristo parin ang UNA, MAGING SA MGA BINUHAY MULA SA MGA PATAY!

"Si Cristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay...' si Cristo ang "PINAKA UNA sa LAHAT'; pagkatapos ang mga kay Cristo sa panahon ng pagparito nya." COLOSAS 15 :20, 23

SI CRISTO AY PANGANAY ...HINDI LAMANG SA SIYA AY "UNANG BINUHAY" MULA SA MGA PATAY.......KUNDI SIYA RIN ANG "UNA SA LAHAT" DAHIL SIYA AY ANG "DIOS NA SALITA", AT "PANGANAY NA ANAK"!

KAYA ITO ANG DAHILAN KUNG BAKIT SINABI NI PABLO NA "UPANG SI CRISTO AY MAGING UNA SA LAHAT NG BAGAY"!!

HUWAG NYONG PINUPUTOL ANG MGA TALATA MGA IGLESIA NI MANALO!!

No comments:

Post a Comment

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin