Friday, June 8, 2012

SAGOT KAY BRIGETTE MUGOT TUNGKOL SA KATOLISISMO

Brigette Mugot FROM FACEBOOK:


hi ryan torotoro, sabi mo nag exist ang catholicism nung dumating ang sinasabi mong kristo kelan yon? granted na yon ding panahong yon itinatag ng kristo mo ang catholicism, eh pa'no naman ang panahong di pa dumating yong kristo, eh wala pa ang katoliko? just wanna ask, ano naman ang religion ng mga tao noon before dumating ang sinasabi mong kristo? kung kayo ang true bakit di kayo nag exist nong kaunaunahang panahon nila abraham?

  
SAGOT:


[hi ryan torotoro,]

HELLO BRIGETTE MUGOT

[ sabi mo nag exist ang catholicism nung dumating ang sinasabi mong kristo kelan yon?]

DUMATING SI CRISTO NANG SIYA AY IPINANGANAK:

MATTHEW 2:18-25

"18Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19At si Jose na kaniyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. 20Datapuwa't samantalang pinagiisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa: sapagka't ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo. 21At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22At nangyari nga ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, 23Narito, ang dalaga'y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios. 24At nagbangon si Jose sa kaniyang pagkakatulog, at ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kaniya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kaniyang asawa; 25At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalake: at tinawag niya ang kaniyang pangalang JESUS."

NAITATAG NAMAN ANG KATOLISISMO NG  ITATAG IYON NI CRISTO KAY PEDRO:


MATTHEW 16:18-19


" 18At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. 19Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit."

 [eh pa'no naman ang panahong di pa dumating yong kristo, eh wala pa ang katoliko?]


MALAMANG. KASI HINDI PA NAITATAG NI CRISTO NOON. PERO NASA HULA NA NI PROPETA ISAIAH:


ISAIAS 22:21-22


" 21At aking susuutan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kaniyang kamay: at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem, at sa sangbahayan ni Juda.
22At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kaniyang balikat; at siya'y magbubukas, at walang magsasara; at siya'y magsasara, at walang magbubukas."

 [just wanna ask, ano naman ang religion ng mga tao noon before dumating ang sinasabi mong kristo?]

JUDAISM

 [kung kayo ang true bakit di kayo nag exist nong kaunaunahang panahon nila abraham?]

KASI NGA HINDI PA NAITATATAG NI CRISTO NA ANAK NG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS IYONG IGLESIA NIYA. PERO IYON AY NASA HULA NA. MASAYA KA NA?

1 comment:

 1. (hi ryan torotoro, sabi mo nag exist ang catholicism nung dumating ang sinasabi mong kristo kelan yon? )

  Bridgette ang Catholicism ay nag-exist nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa paraang kung saan kanya itong itinatag kay Pedro noong kanyang sabihin ang ganito:

  (just wanna ask, ano naman ang religion ng mga tao noon before dumating ang sinasabi mong kristo? kung kayo ang true bakit di kayo nag exist nong kaunaunahang panahon nila abraham?)  "At sinasabi ko naman sa iyo, na Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." (Mateo 16:18, Ang Biblia)

  (granted na yon ding panahong yon itinatag ng kristo mo ang catholicism, eh pa'no naman ang panahong di pa dumating yong kristo, eh wala pa ang katoliko? )

  Simple lang ang sagot niyan, bago pa dumating ang Iglesia Katolika ay ang bayang Israel muna ang bayang pinili ang naitatag muna isang anino ng Iglesia sapagkat ayon kay San Pablo ay ganito:

  "Na pawang mga Israelita; na sa kanila ang pagkupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Dios, at ang mga kapangakuan, Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailanman. Siya nawa." (Roma 9:4-5, Ang Biblia)

  Inihanda muna ang Israel para sa pagdating ng Kristo, kaya ang Israel ang anino ng Simbahang darating. Ibinigay lahat ng Diyos sa Israel ngunit pagdating ng Kristo dahil sa katigasan ng ulo ng Israel ay maitatag ang Simbahan, ang Bagong Israel.

  (just wanna ask, ano naman ang religion ng mga tao noon before dumating ang sinasabi mong kristo? kung kayo ang true bakit di kayo nag exist nong kaunaunahang panahon nila abraham?)

  Ang relihiyon ng tao bago pa ipinanganak ang kristo ay Judaismo, dito araw araw na pumapanhik ang mga Judio sa Templo ng Jerusalem upang mag-alay ng handog na susunugin, ngunit sinasabi ng kasulatan na anino lamang ito ng darating:

  "Ang Kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating." (Hebreo 10:1, Magandang Balita Biblia)

  Kaya wala pa ang katolisismo noong panahon ni Abraham dahil ito ay:

  "Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Cristo ang kaganapan nito." (Colossas 2:17, Magandang Balita Biblia)


  Dahil si Kristo ang kaganapan ng makalumang tipan, ang Santa Iglesia Katolika naman ang kaganapan ng bayang pinili........

  ReplyDelete

Please make this blog clean. Please follow the instructions:

1. If you are an anonymous, please introduce your name and then your religion. Introducing your name is optional (for security purposes) except your religion, or sect/denominations where you belong.

2. Comments with foul/ vulgar words will not be published.

3. If you are going to ask questions/arguments, go ahead. Expect the reply of the admin of this blog for about two to three days.

4. If the admin didn't reply back to your arguments, it does not mean that he doesn't want to answer you. He might be busy, so he can't answer back. But he can answer your arguments, be patient.

That's all. God Bless.

Sincerely,
The admin